เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฎหมายณัฐวุฒิ อักษร ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยทนายณัฐวุฒิ อักษร ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 2127/2555 จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์

สำนักงานฯยินดีให้บริการท่านด้วยความรวดเร็ว จริงใจ โดยหลักกฎหมายเเละความเป็นธรรม ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อลูกความเป็นหลักที่เรายึดถือมาโดยตลอด

ประวัติการศึกษาเเละประสบการณ์

ปี พ.ศ. 2561 ทนายอาสา ภาคภาษาอังกฤษ สภาทนายความฯ

ปี พ.ศ. 2558 ทนายความรับรองลายมือชื่อ (โนตารี พับลิค) ทะเบียนเลขที่ 7108/2559 สภาทนายความฯ

ปี พ.ศ. 2555 สำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ปี พ.ศ. 2554 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. 2554 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ทะเบียนเลขที่ ภก.23880

ปี พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Visitors: 58,983