English for Lawyers


ทางสำนักงานฯ ได้รวบรวมคำศัพท์กฎหมาย ตัวอย่างการสื่อสารกับลูกความโดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่คาดว่าเป็นประโยชน์กับท่านนักกฎหมาย ทนายความ ที่มีความสนใจ เชิญเยี่ยมชมได้ตามความประสงค์


 ลำดับที่

1. บุคคลในคดีอาญา/person in criminal law

2. ความผิดในคดีอาญา/offences

3. บทสนทนาคดีอาญาที่สถานีตำรวจ/conversation at police station

 

 

ตัวอย่างคำศัพท์กฎหมายและบทสนทนาภาษาอังกฤษ

1. บุคคลในคดีอาญา/person in criminal law

accused : ผู้ต้องหาในคดีอาญา

defendant : จำเลย

offender : ผู้กระทำความผิด

alleged offender : ผู้ต้องสงสัย

complainant : ผู้ร้องทุกข์

injured person : ผู้เสียหาย

victim : เหยื่อ

court : ศาล, ผู้พิพากษา

judge : ผู้พิพากษา

public prosecutor : อัยการ

inquiry official : พนักงานสอบสวน

legal representative : ผู้แทนโดยชอบธรรม

guardian : ผู้อนุบาล

interested person : ผู้มีส่วนได้เสีย

attorney : ทนายความ

solicitor : ที่ปรึกษากฎหมาย

accomplice : ผู้สมคบ

principal : ตัวการ

principal in the first degree : ผู้ลงมือ

principal in the second degree : ตัวการ (ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด)

co-principal : ตัวการร่วมกัน

instigator : ผู้ใช้

person inciter : ผู้ถูกใช้

supporter : ผู้สนับสนุน

alien : คนต่างด้าว

 

2. ความผิดในคดีอาญา/Offences

Offences relating to the security of the Kingdom : ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร (107-135)

Offences Against to the King the Queen, the Heir-apparent And the Regent : ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (107-112)

The Offence In Respect of Terrorization : ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (135/1-135/4)

Offences relating to Public Administration : ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (136-166)

Offences Against Officials : ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (136-146)

Malfeasance in Office : ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (147-166)

Offences relating to the Justice : ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (167-205)

Offences Against the Judicial Officials : ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (167-199)

Malfeasance in Judicial Office : ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (200-205)

Offences relating to Religion : ความผิดเกี่ยวกับศาสนา (206-208)

Offences relating to Public Peace : ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน (209-216)

Offences relating to Causing Public Dangers : ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน (217-239)

Offences of Firing to the things belonging to the other person : ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น (217)

Offences relating to Counterfeit And Alteration : ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง (240-249)

Offences of Counterfeit the currency : ความผิดฐานปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา (240)

Offences of Fabricates a false document : ความผิดฐานปลอมเอกสาร (264)

Offences of Fabricates a false document of right or official document : ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ (265) 

Offences relating to Trade : ความผิดเกี่ยวกับการค้า (270-275)

Offences relating to Sexuality : ความผิดเกี่ยวกับเพศ (276-287)

Offences of Rape : ความผิดข่มขืนกระทำชำเรา (276)

Offences Against Life and Body : ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (288-308)

Offences Causing Death : ความผิดต่อชีวิต (288-294)

Offences of Murdering the other person : ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (288)

Offences of Murdering the other person by premeditation ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (289 อนุ 4)

Offences Against Body : ความผิดต่อร่างกาย (295-300)

Offences of Bodily Harm : ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย (295)

Offences of Grievous Bodily Harm : ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายสาหัส (296)

Offences of Abortion : ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (301-305)

Offences of Abandonment of Children, Sick Persons or Aged Persons : ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา (306-308)

Offences Against Liberty and Reputation : ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (309-333)

Offences of Disclosure of Private Secrets : ความผิดฐานเปิดเผยความลับ (322-325)

Offences of Defamation : ความผิดฐานหมิ่นประมาท (326-333)

Offences Against Property : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (334-366)

Offences to Theft and Snaiching : ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ (334-336)

Offences of Extortion, Blackmail, Robbery and Gang-Robbery : ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ (337-340)

Offences of Cheating and Fraud : ความผิดฐานฉ้อโกง (341-348)

Offences of Cheating against Creditor : ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (349-351)

Offences of Misappropriation : ความผิดฐานยักยอก (352-356)

Offences of Receiving Stolen Property : ความผิดฐานรับของโจร (357)

Offences of Mischief : ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (358-361)

Offences of Trespass : ความผิดฐานบุกรุก (362-366)

Petty Offences : ความผิดลหุโทษ (367-398)

  

3. บทสนทนาคดีอาญาที่สถานีตำรวจ/conversation at police station

At A Police Station ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่ง

Attorney : Hello! I am Attorney Nat. Can i help you? สวัสดีครับ ผมทนายณัฐ มีอะไรให้ผมช่วยไหม?

Peter : Hello! I am Peter. Yes, I need your help. สวัสดีครับ ผมชื่อปีเตอร์ ใช่ครับ ผมต้องการความช่วยเหลือ

Attorney : What are you charged with? คุณถูกแจ้งข้อหาอะไร

Peter : I am charged with an offence of misappropriation. Help me please. ผมถูกแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์ โปรดช่วยผมด้วย

Attorney : I see. Please tell me the fact of this case. ผมทราบ ช่วยเล่าข้อเท็จจริงในคดีให้ผมฟังด้วยครับ

Peter : I did not commit an offence. It is a misunderstanding and..... ผมไม่ได้กระทำความผิดนะ มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด และ....

Attorney : OK! I will help you. Don't worry! By The Thai Law. ตกลงผมจะช่วยคุณ อย่ากังวล ตามกฎหมายไทย

It's presumes that the accused is innocent until proven guilty. จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่าเขากระทำความผิด

The prosecutor must prove beyond the resonable doubt. เป็นหน้าที่โจทก์หรืออัยการที่จะต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัย

Where any reasonable doubt exist as to whether or not the defendant has commited an offonce? เมื่อยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่?

The benefit of doubt shall be given to the defendant. ศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

Peter : Oh really! What a relief. โอ้จริงเหรอ ค่อยยังชั่วหน่อย

Attorney : Offence of Misappropriation is compoundable offence. Cases concerning a compondable offence may be withdrawn or settle at any time before they become final. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์เป็นความผิดต่อส่วนตัว ความผิดต่อส่วนตัวนั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดๆ ก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้

Peter : Oh thank you. I want to appiont you to be my lawyer. ขอบคุณครับ ผมต้องการแต่งตั้งคุณเป็นทนายให้ผม

Attorney : The lawyer fee is ........... ค่าทนายความสำหรับคดีนี้คือ.............

Peter : OK deal! thank you. ตกลงครับ ขอบคุณ

Attorney : Deal thank you. ตกลง ขอบคุณครับ

Visitors: 60,487