ตัวอย่าง คำเเถลง

สำนักงานฯ ได้รวบรวมคำเเถลงไว้เพื่อเป็นประโยชน์เเก่ท่านนักกฎหมาย ทนายความ ขอเชิญเลือกอ่านได้ตามความสนใจ ด้านล่างนี้

 

ลำดับที่

1. คำเเถลง ขอคัดคำพิพากษา

2. คำเเถลง ขอคัดถ่ายคำเบิกความพยาน ป.วิ.พ. มาตรา 54

3. คำเเถลง ขอปิดหมาย

4. คำเเถลง ขอให้ปิดหมายเเละส่งหมายข้ามเขต

5. คำแถลง ขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

6. คำเเถลง คัดค้านการกำหนดประเด็น ป.วิ.พ. มาตรา 183

 

 

ตัวอย่างคำแถลง

1. คำเเถลง ขอคัดคำพิพากษา

ข้อ1. คดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ดังความปรากฎในสำนวนเเล้วนั้น โจทก์มีความประสงค์ขออนุญาตคัดสำเนาเอกสารในสำนวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดังนี้

    1.1. คำพิพากษา

    1.2. สัญญาประนีประนอมยอมความ

    1.3. ใบเเต่งทนายความ

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยโจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต 

                                                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                                               ลงชื่อ                               ทนายโจทก์ 

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ อักษร ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์ 
                                               ลงชื่อ                               ผู้เรียง/พิมพ์ 

 

2. คำเเถลง ขอคัดถ่ายคำเบิกความพยาน ป.วิ.พ. มาตรา 54

ข้อ1. คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสืบพยานโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้นำพยานโจทก์มาเบิกความไว้ที่ศาล รวม 5 ปาก เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้ โจทก์มีความประสงค์ขออนุญาตคัดสำเนาคำเบิกความพยานโจทก์ทั้ง 5 ปากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยโจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต 

 

3. คำเเถลง ขอปิดหมาย

ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้ ด้วยโจทก์ได้ทำการตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสามเเล้ว ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่แน่นอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ จำเลยที่ 1 และแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ของจำเลยที่ 2 เอกสารแนบท้ายคำแถลงนี้ ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีที่อยู่เเน่นอนตามฟ้อง 

ดังนั้นในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสามนั้น หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบจำเลยทั้งสามหรือพบจำเลยทั้งสาม แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลอื่นใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมายโดยปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสามตามคำฟ้องของโจทก์ด้วย โดยโจทก์ได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาลมาพร้อมด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต   

 

4. คำเเถลง ขอให้ปิดหมายเเละส่งหมายข้ามเขต

ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดต่อศาลในวันนี้ ดังความปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วนั้น 

        ด้วยโจทก์ได้ทำการตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยทั้งเจ็ดแล้ว ปรากฏว่าจำเลยทั้งเจ็ดมีภูมิลำเนาอยู่ตามคำฟ้องโจทก์แน่นอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองการมีตัวตนและที่อยู่ของจำเลย ที่ 1 จากเรือนจำบัวใหญ่และแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ของจำเลย ที่ 2  ถึง จำเลยที่ 7 เอกสารแนบท้ายคำแถลงนี้    

        ดังนั้นในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งเจ็ดนั้น หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบจำเลยหรือพบจำเลยทั้งเจ็ดแต่จำเลยทั้งเจ็ดไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลอื่นใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมายโดยปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยทั้งเจ็ดตามคำฟ้องของโจทก์ด้วย                                                           

         อนี่ง เนื่องจากจำเลย ที่ 5 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดมีหนังสือพร้อมทั้งแนบหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโจทก์ไปยังศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 5 ต่อไป โดยโจทก์ได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาลมาพร้อมด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

 

5. คำแถลง ขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ดังความปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วนั้น บัดนี้พ้นระยะเวลาที่จะอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายแล้วไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว จึงขอศาลได้โปรดออกใบสำคัญว่าคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อโจทก์จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยโจทก์ยินดีเสียค่าธรรมค่าธรรมเนียมเนียมตามระเบียบ ขอศาลได้โปรดอนุญาต 

 

6. คำเเถลง คัดค้านการกำหนดประเด็น ป.วิ.พ. มาตรา 183

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้ทำการชี้สองสถานเมื่อวันที่..................โดยได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทมี 3 ข้อ คือ

1.1 ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่

1.2 โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา

1.3 ค่าเสียหายมีเพียงไร

ศาลได้กำหนดให้โจทก์เป็นฝ่ายนำสืบก่อนแล้วให้จำเลยนำสืบแก้

ข้อ 2. จำเลยเห็นว่าประเด็นข้อพิพาทที่ศาล ได้กำหนดไว้นั้นยังขาดอยู่อีกหนึ่งประเด็นคือฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วหรือไม่ จึงขอศาลได้โปรดกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มเติมอีก 1 ข้อในข้อ 1.4 ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความแล้วหรือไม่ ขอศาลที่เคารพได้โปรดอนุญาต

                                          

 

 

 

 

 

 

Visitors: 58,984