ตัวอย่าง คำร้อง

สำนักงานฯ ได้รวบรวมคำร้องต่างๆไว้ เพื่อเป็นประโยชน์เเก่ท่านนักกฎหมาย ทนายความ ขอเชิญเลือกอ่านได้ตามความสนใจตามลำดับด้านล่างนี้

ลำดับที่

1. คำร้อง ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ

2. คำร้อง ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคลเเละพยานเอกสาร

3. คำร้อง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ผิดระเบียบ

4. คำร้อง ขอสำเนาหมายจับจำเลย

5. คำร้อง คัดค้านการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ป.วิ.พ.มาตรา 27

 

ตัวอย่างคำร้อง

1. คำร้อง ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ

ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาวันที่ ................... ดังความปรากฎในสำนวนเเล้วนั้น

      นาย................เป็นผู้เสียหาย โดยผู้ร้อง ซึ่งเป็นมารดาเป็นผู้รับมอบอำนาจในการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ เเทนผู้เสียหาย รายละเอียดปรากฎตามต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสูติบัตร สำเนาหนังสือได้รับอนุญาติเปลี่ยนชื่อตัวของนาย........... และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง  เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1 ถึง 5 ตามลำดับ

      ผู้ร้องมีความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เมื่อศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการแล้วผู้ร้องขอถือเอาคำฟ้อง บัญชีพยาน และพยานหลักฐานของโจทก์ในสำนวนเป็นพยานหลักฐานของผู้ร้องด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้ด้วย

                                                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                                               ลงชื่อ                               ผู้ร้อง 

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ อักษร ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์ 
                                               ลงชื่อ                               ผู้เรียง/พิมพ์ 

 

2. คำร้อง ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคลเเละพยานเอกสาร

ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลในวันนี้

     โดยบัญชีระบุพยานโจทก์ฉบับลงวันที่วันนี้ อันดับที่ 16, 17 และ 18 โดยอันดับที่ 16 นั้นโจทก์ได้อ้าง สมุห์บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ) สาขานวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว  ซึ่งเป็นพยานบุคคล และอันดับที่ 17 และ 18เป็นพยานเอกสาร ซึ่งเป็นพยานสำคัญต่อคดี

      เนื่องด้วยพยานดังกล่าวเป็นบุคคลภายนอก และเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก และเป็นพยานหมาย โจทก์จึงไม่สามารถนำพยานดังกล่าวมาศาลเองได้ จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดมีคำสั่งออกหมายเรียกพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกล่าวมาศาล เพื่อประกอบการสืบพยาน ในนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ วันที่..................เวลา........................น. ที่ศาลได้กำหนดนัดด้วย โดยโจทก์ยินยอมชำระค่าธรรมเนียมของศาลตามระเบียบทุกประการ  ขอศาลได้โปรดอนุญาต

 

3. คำร้อง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ผิดระเบียบ

ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวในวันที่...............เวลา...........น.

แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศาลได้ทำรายงานเสนอต่อศาลว่าโจทก์ไม่มาศาลและมิได้แจ้งเหตุขัดข้องแต่อย่างใด จึงกราบเรียนศาลเพื่อโปรดสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องและขาดนัดพิจารณา ศาลจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความรายละเอียดปรากฏตามคำสั่งแล้วนั้น

ข้อ 2. โจทก์กราบเรียนต่อศาลว่า คดีนี้ความจริงศาลได้นัดพิจารณาคดีเวลา..............มิใช่เวลา..............ดังนั้นการที่ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความจึงเป็นคำสั่งโดยผิดหลงไป โจทก์จึงขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดเพิกถอนคำสั่งที่ผิดหลง และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ผิดระเบียบนั้นเสีย โดยมีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทก์ต่อไปด้วย

 

4. คำร้อง ขอสำเนาหมายจับจำเลย

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้มีคำสั่งออกหมายจับจำเลยไว้แล้ว โจทก์มีความประสงค์จะขอสำเนาหมายจับโดยให้ศาลรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งโจทก์พร้อมที่จะเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบขอศาลที่เคารพได้โปรดอนุญาต 

 

5. คำร้อง คัดค้านการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ป.วิ.พ.มาตรา 27

ข้อ 1. คดีนี้เมื่อวันที่.............ศาลนัดสืบพยานโจทก์ โดยในวันนัดสืบพยานปรากฏว่าโจทก์ได้นำตัว......................มาเบิกความเป็นพยานโจทก์ซึ่งในการนำสืบพยานโจทก์ปากนี้ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แต่ประการใด ซึ่งจำเลยได้ทราบภายหลังที่ได้มีการสืบพยานโจทก์ไปแล้ว ปรากฏหลักฐานคำเบิกความของ.........................และรายงานกระบวนพิจารณาของศาลฉบับลงวันที่.................จำเลยจึงขอคัดค้านด้วยคำร้องฉบับนี้ว่า การที่ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาไปเช่นนั้นเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงขอให้ศาลได้โปรดเพิกถอนรายงานกระบวนพิจารณาที่ได้ดำเนินไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย 

 

Visitors: 58,983